We gebruiken Cookies om functies voor social media te bieden of om website verkeer te analyseren.
Privacyverklaring

Direct contact

T 088 6501500

Klachten en beroepsprocedure

Klachten- beroepsprocedure

Klachten brancheopleidingen
Als een examenkandidaat een klacht heeft over de gang van zaken omtrent examens, dan kan de kandidaat een schriftelijke klacht indienen bij de eigen onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan besluiten de klacht te deponeren bij Exuive BV ter attentie van de deskundigheidscommissie, indien zij de klacht onderschrijft. De deskundigheidscommissie doet binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de klacht, uitspraak over de klacht. Indien de deskundigheidscommissie de klacht gegrond verklaart, besluit de deskundigheidscommissie welke gevolgen dit heeft en is er verantwoordelijk voor dat deze beslissing ook wordt uitgevoerd. Wanneer de deskundigheids-commissie de klacht ongegrond verklaart, kan de examenkandidaat beroep aantekenen, via de eigen onderwijsinstelling, bij de commissie van beroep.

Een klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed ingediend te worden. De klacht wordt gestuurd naar het examenbureau van Exuive, Recordweg 1, 3821 AS Amersfoort of per mail naar info@exuive.nl

De klacht bevat:
- NAW-gegevens + telefoonnummer van examenkandidaat
- datum van examen waar klacht betrekking op heeft;
- omschrijving van de klacht.
- de grond van de klacht;
- mogelijke/gewenste oplossingen.

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt maximaal twee weken na de ontvangst van de uitslag van het betreffende examen.

Werkwijze bij klachten
De deskundigheidscommissie beslist zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht. De deskundigheidscommissie kan de termijn zo nodig éénmaal verlengen met een maximum van 10 werkdagen. De deskundigheidscommissie maakt haar beslissing bekend aan de onderwijsinstelling.

Indien de kandidaat/onderwijsinstelling niet akkoord gaat met de beslissing van de deskundigheidscommissie kan zij een beroepsschrift indienen bij de commissie van beroep.

Beroepsprocedure
Een examenkandidaat kan, via de onderwijsinstelling, tegen een beslissing van de deskundigheidscommissie schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens. De commissie van beroep stelt de deskundigheidscommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.

Indien de examenkandidaat en de deskundigheidscommissie in gezamenlijk overleg, al dan niet onder begeleiding van een bemiddelende partij (bijvoorbeeld de directeur) tot een minnelijke schikking willen komen, blijft de termijn voor de indiening van het beroepschrift gehandhaafd; een poging tot minnelijke schikking mag in geen geval de beroepsprocedure verlengen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing, of de uitspraak van de deskundigheidscommissie, bekend gemaakt is.

Het beroepschrift houdt in: de gegevens van de onderwijsinstelling, naam en adres van de examenkandidaat, datum van indiening, omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen) en de gronden van het beroep.

De onderwijsinstelling stuurt het beroepschrift aan het examenbureau van Exuive BV (Recordweg 1, 3821 AS te Amersfoort of per mail naar info@exuive.nl). Het examenbureau voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het onverwijld naar de commissie van beroep. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van artikel 3.2 van deze regeling. De administratieve kosten van het beroepsschrift bedragen €75,-. Deze worden bij de onderwijsinstelling in rekening gebracht.

De commissie van beroep is onafhankelijk en oordeelt over beslissingen van de examencom­missie of van de assessoren. Zij stelt altijd een onderzoek in alvorens te beslissen. De commissie hoort al dan niet op verzoek getuigen en/of deskundigen. Daarna neemt de commissie een besluit.

De commissie beslist zo mogelijk binnen vier weken na ontvangst van het beroep. De commissie kan de termijn éénmaal verlengen met een maximum van twee weken. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de onderwijsinstelling en indien van toepassing aan de inspectie.

De commissie kan het bij haar ingediende beroep niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van de dagexamencommissie geheel of gedeeltelijk. De commissie van beroep is niet bevoegd in plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. Wel kan de commissie bepalen dat een examen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden.

De uitspraak is voor alle betrokkenen bindend.

 

Klachten MBO
De onderwijsinstelling die een contract 'Levering Producten en Diensten' heeft met Exuive BV (een MBO of Crebo instelling) koopt alleen de examenproducten en/of -diensten in bij Exuive BV en is derhalve zelf verantwoordelijk voor de examinering. Klachten van examenkandidaten dienen dan ook ingesteld te worden bij de onderwijsinstelling.

Klachten contractuele uitvoering

Een onderwijsinstelling kan met betrekking tot de contractuele uitvoering van examinering een klacht indienden bij het bevoegd gezag via info@exuive.nl