Recordweg 1, 3821 AS, Amersfoort

Klachtenregeling

Klachtenregeling en beroepsprocedure

Klachten brancheopleidingen
Als een examenkandidaat een klacht heeft over de gang van zaken omtrent examens, dan kan de kandidaat een schriftelijke klacht indienen. Dit kan zowel rechtstreeks als via de eigen onderwijsinstelling.

Een klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed ingediend te worden. De klacht wordt gestuurd naar het examenbureau van Exuive, Recordweg 1, 3821 AS Amersfoort of per mail naar info@exuive.nl

De klacht bevat:

  • NAW-gegevens, mailadres en telefoonnummer van examenkandidaat;
  • opleider;
  • datum van examen waar klacht betrekking op heeft;
  • omschrijving van de klacht;
  • de grond van de klacht;
  • mogelijke/gewenste oplossingen.

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt maximaal twee weken na de ontvangst van de uitslag van het betreffende examen.

De examencommissie doet binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de klacht, schriftelijk uitspraak over de klacht. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie kan de examenkandidaat beroep aantekenen,  bij de commissie van beroep.

Beroepsprocedure
Een examenkandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Deze Commissie is ondergebracht bij Stichting Examenkamer. Beroepschriften kunnen ingediend worden bij:

Stichting Examenkamer
Ter attentie van de Beroepscommissie
Deventerstraatweg 35
7311 LT Apeldoorn

De uitspraak is voor alle betrokkenen bindend.

Klachten MBO
De onderwijsinstelling die een contract ‘Levering Producten en Diensten’ heeft met Exuive BV (een MBO of Crebo instelling) koopt alleen de examenproducten en/of -diensten in bij Exuive BV en is daarom zelf verantwoordelijk voor de examinering. Klachten van examenkandidaten dienen dan ook ingesteld te worden bij de onderwijsinstelling.

Klachten contractuele uitvoering

Een onderwijsinstelling kan met betrekking tot de contractuele uitvoering van examinering een klacht indienden bij de manager van Exuive via info@exuive.nl