Klachtenregeling

Klachtenregeling en beroepsprocedure

 

Klachten 

Wanneer u een klacht heeft kunt u deze bij de onderwijsinstelling indienen, maar ook rechtstreeks bij de exameninstelling. Klachten rechtstreeks indienen bij de exameninstelling kan via info@exuive.nl tav het examenbureau.

Betreft het een klacht die niet over de inhoud van het examen gaat maar over het handelen van personen of de organisatie van de exameninstelling volg dan de navolgende procedure:

Indienen klacht:

De klacht dient schriftelijk en met reden omkleed ingediend te worden, voorzien van de handtekening van de examenkandidaat. 

De klacht bevat:

 • naam, adres/woonplaats en telefoonnummer van examenkandidaat;
 • aangesloten onderwijsinstelling;
 • datum van examen waar klacht betrekking op heeft;
 • omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft;
 • de grond van de klacht;
 • mogelijke/gewenste oplossingen.

 

Termijn indienen klacht

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee weken.  Een klacht ingediend na twee weken na de examenafname kan niet ontvankelijk worden verklaard. 

Beslissing 

De uitkomst van de klacht wordt altijd gemotiveerd en schriftelijk gecommuniceerd aan klager.

Bezwaren

Heeft de klacht betrekking op een theorie of praktijk examen? Dan betreft het een bezwaar. Volgt u dan de navolgende procedure:

Het bezwaar dient schriftelijk en met reden omkleed ingediend te worden, voorzien van de handtekening van de examenkandidaat.

Het bezwaar bevat:

 • naam, adres/woonplaats en telefoonnummer van examenkandidaat;
 • aangesloten onderwijsinstelling;
 • datum van examen waar klacht betrekking op heeft;
 • omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft;
 • de grond van de klacht;
 • mogelijke/gewenste oplossingen.

 

Termijn indienen bezwaar

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de dag na de dag dat de uitslag aan de examenkandidaat bekend wordt gemaakt. Een bezwaar ingediend na twee weken na de examenafname kan niet ontvankelijk worden verklaard. 

U kunt uw bezwaar sturen naar info@exuive.nl t.a.v. de examencommissie.

De examencommissie stuurt een bevestiging aan de klager.

Het bezwaar wordt afhankelijk van de inhoud van het bezwaar voorgelegd aan de leden van de examencommissie. 

Indien de commissie het bezwaar niet kan behandelen wordt een inhoudsdeskundige geraadpleegd. 

Termijnen

De Examencommissie of het bevoegd gezag behandeld uw bezwaar binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaar.

Beslissing

De uitkomst van uw bezwaar wordt altijd gemotiveerd en schriftelijk gecommuniceerd aan klager.

 

Is het bezwaar niet naar tevredenheid afgewikkeld?

Beroepsprocedure

De onderwijsinstelling of klager kan een bezwaar- en beroepsschrift starten bij de Commissie van Beroep, deze is ondergebracht bij Stichting Examenkamer. Beroepsschriften kunnen ingediend worden bij

Stichting Examenkamer,

Ter attentie van Commissie van Beroep, 

Deventerstraatweg 35

7311 LT Apeldoorn

De uitspraak is voor alle betrokkenen bindend.